+90 (362) 312 1919 - (7070)

Proje

Projenin Arka Planı

BASICEDU projesi, son dönemde AB'nin en önemli gündemi olan eğitim, sosyal ve ekonomik geçmişleri nedeniyle dezavantajlı durumda olan ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedeniyle ayrımcılığa uğrama riskiyle karşı karşıya olan çok özel ve hassas bir hedef grubun ihtiyaçlarını ele almaktadır. Temel sosyo-kültürel engeller kadınların ekonomik entegrasyonunu engellemektedir. Ayrıca, resmi (özellikle özel) sektördeki mesleki eğitime veya işlere yetersiz erişim, çocuk bakımı hizmetinin olmaması, esnek olmayan çalışma süreleri ve istihdam piyasası politikasındaki olumsuz teşvikler gibi kurumsal ve yasal engeller bulunmaktadır. Ayrıca, kırsal kesimde yaşayan kadınların işsiz kalma ve işgücü piyasasındaki fırsatlardan daha uzak yaşama olasılıkları yüksek, sosyal yaşamlarında birtakım zorluklarla karşı karşıyadırlar ve genel olarak işgücü piyasasına katılma açısından eşit değildirler. Kırsal alanlarda yaşayan kadınların mesleki fırsatlara mümkün olan en iyi şekilde entegre olmalarını sağlamak için, rehberlik ve destekten başlayarak uygun eğitim ve mesleki fırsatların belirlenmesine, eşlik etme, güçlendirme ve mentorluğa kadar daha uyumlu bir entegrasyon yaklaşımına ihtiyaç vardır. Bu dezavantajlı kadınların sadece AB temel değerlerini benimsemeleri değil, aynı zamanda işgücü piyasasına dahil olma potansiyellerini geliştirme konusunda kendilerini özgür hissetmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu, ulusötesi düzeyde dezavantajlı kadınlara yönelik bu tür destek ve rehberlik sunmak için AB ülkeleri arasında aktif katkı ve güçlü işbirliği de gerektiren bir süreçtir. Kadınların mesleki entegrasyon ihtiyaçları, eğitim ve mesleki geçmişlerine bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Kırsal alanda yaşayan kadınlar, ayrımcılığa veya yaşanan şiddete maruz kalmaktan kaynaklanan savunmasızlık, beceri ve yeterlilik eksikliği, kültürel ve dil engelleri ile sosyal dışlanma ve/veya cinsiyet ayrımcılığı riskleri gibi belirli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak dezavantajlı kadınların geçmişindeki bu çeşitlilik, dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına entegre edilmesine yönelik programlarda dezavantajlı kadınların farklı ihtiyaç ve çıkarlarının yeterince dikkate alınarak şekillendirilmediğini göstermektedir. Bu nedenle, kadınların ekonomik hayata aktif katılımının belirlenmesi ve kırsal kesim kadınları lehine belirli girişimler ve yaklaşımlar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada, kırsal kesimde yaşayan kadınların daha fazla istihdam edilebilmeleri için seçilmiş kırsal alt sektörlerle iş birliği yoluyla AB düzeyinde toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın oluşturulması ve kadınların daha yüksek ve daha düşük nitelikli kesimlerde mesleki yönelimlerinin sağlanması ve kırsal kesimin avantajlarını ortaya koyacak yeni önlemlerin geliştirilmesinin desteklenmesi gerekmektedir.

Projenin Hedef ve Amacları

Projenin hedefi, AB'nin kırsal bölgelerindeki dezavantajlı kadınların işgücü piyasası daha etkili olarak entegrasyonlarının sağlanmasıdır. Projenin amaçları; (i) kırsal alanlarda yaşayan dezavantajlı kadınların mesleki olanaklarını daha fazla artırarak işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırarak güçlendirmek; (ii) dezavantajlı kadınlar ile yerel ve bölgesel fırsatlar arasında Mentorluk ve Güçlendirme ilişkileri kurmak ve (iii) kırsal bölgelerdeki dezavantajlı kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik özel bir beceri değerlendirme süreci metodolojisi geliştirmektir.

Projenin Hedef Kitlesi

Projenin birincil hedef kitlesi, özel olarak tasarlanmış eğitim modülleri aracılığıyla temel yetkinliklerini geliştirilecek dezavantajlı kadınlardır. İkincil hedef kitle ise, özel yönergeler aracılığıyla dezavantajlı kadınları güçlendirilmesine yardımcı olacak kadın mentörlerdir. Program, 6 ortak ülkede 60 kadın mentor ve dezavantajlı kökenli 120 kadınla pilot olarak uygulanacak, kişisel deneyimlerini ve öğrenilen dersleri paylaşarak, dezavantajlı kadınların özel ihtiyaçları için empati ve anlayış göstererek ve onları bir adım daha ileri gitmeye teşvik edecektir.

Projenin Fikri Çıktıları

Projenin resmi olarak IO2. BASICEDU Mentorluk ve Güçlendirme Programı, IO3. BASICEDU Güçlendirme Etkinlik Kitabı ve IO4. Çevrimiçi Öğrenme Platformu şeklinde 3 fikri çıktısı bulunmaktadır.

IO2. BASICEDU Mentorluk ve Güçlendirme Programı: BASICEDU projesi, özel olarak tasarlanmış eğitim modülleri aracılığıyla birincil olarak dezavantajlı kadınları hedef alan BASICEDU Mentorluk ve Güçlendirme Programını geliştirecektir. Program, 6 ortak ülkede 60 kadın mentorun desteğiyle dezavantajlı kırsal kökenli 120 kadınla pilot olarak uygulanarak kişisel deneyimler ve öğrenilen dersler paylaşılarak dezavantajlı kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik empati ve anlayışla onların ilerlemesi teşvik edilerek kendi beklentilerini aşmaları sağlanacaktır.

IO3. BASICEDU Güçlendirme Etkinlik Kitabı: Planlanan Mentorluk ve Güçlendirme programında en güçlü ve etkili etkinlikler ve uygulamalar seçilecek ve BASICEDU Güçlendirme Aktivite Kitabı'na aktarılacaktır. Bu kitap katılımcıların farkındalıkları ve özgüvenlerini güçlendirmek için farkındalık uygulamaları ve alıştırmaları ile tanıştırıyor. Ayrıca, katılımcı dezavantajlı kadınların kendi deneyimlerini ve elde ettikleri başarıları paylaşarak oluşturdukları ilham verici başarı hikayelerini de içerecek ve böylece toplumlarında rol model olacaklardır. Bu kitap, dezavantajlı kadınların ve onların kadın mentorlarının desteğiyle üretilecek ve çevrelerindeki diğer kadınlara dağıtılacaktır. Kitaptaki etkinlikler kendi kendini açıklayıcı ve uygulaması kolay olacaktır.

IO4. Online Öğrenme Platformu: Mentorluk ve Güçlendirme Programının hazırlanmasına paralel olarak, Online Platform ile öğrenme içeriği daha interaktif online formata dönüştürülecektir. Platform, tüm ortak ülkelerden katılımcıları tanıtacak, onların özerklik, yaratıcılık, etki ve katılım düzeyleri üzerinde doğrudan etkisi olacaktır. Platform, proje bitiminden sonra diğer dezavantajlı kadınlar ve hedef gruplar için daha fazla erişilebilir olacaktır. Bir diğer önemli etki, 50 kadın mentorun eğitimi ve katılımıyla deneyimleri ve bilgilerini paylaşılması sayesinde dezavantajlı kadınların daha sorunsuz sosyal ve işgücü piyasası entegrasyonu için bir ağ kurulmuş olacaktır. Son olarak, BASICEDU projesi, ilgili ortak kuruluş arasında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik eden ve güçlendiren bir Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyeti öngörmektedir.

Projenin Sonuçları

BASICEDU projesi aşağıdaki sonuçları ve ürünleri öngörmektedir: (i) BASICEDU Mentorluk ve Güçlendirme Programı geliştirilecektir, (ii) Mentorluk ve Güçlendirme programından en güçlü ve etkili faaliyetler ve uygulamalar seçilecek ve BASICEDU Güçlendirme Faaliyet Kitabına aktarılacaktır ve (iii) Mentorluk ve Güçlendirme Programının hazırlanmasına paralel olarak, öğrenme içeriği çevrimiçi bir formata dönüştürülecek ve Çevrimiçi Platforma yüklenecektir. Son olarak, BASICEDU projesi, ilgili ortak kuruluş arasında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik eden ve güçlendiren bir Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyeti öngörmektedir.

Proje Süresi 31 Aralık 2020 – 30 Aralık 2022

2020-1-TR01-KA204-093850
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan içerik yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve bu görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
EU Co-founded